Eric Leenderts
Print deze pagina

Gecertificeerd vertrouwenspersoon

  

Sinds juli 2022 is Eric Leenderts gecertificeerd vertrouwenspersoon en lid van de landelijke vereniging van vertrouwenspersonen (www.lvvv.nl).

Eric Leenderts kan worden ingehuurd om de functie van extern vertrouwenspersoon in te vullen.

Naar verwachting wordt het aanstellen van een vertrouwenspersoon in de loop van 2023 verplicht voor alle werkgevers die minimaal 60 uur per week aan werknemers in dienst hebben, dus grofweg vanaf 2 werknemers. Nu is dat (nog) niet wettelijk geregeld, maar wordt al wel gezien als onderdeel van de wettelijke zorgplicht van een werkgever.

HET WERK VAN EEN VERTROUWENSPERSOON

Als werknemer of vrijwilliger kun je bij de vertrouwenspersoon terecht voor opvang, advies, ondersteuning en begeleiding als je op het werk ongewenste omgangsvormen ervaart, of bij integriteitskwesties.

Onder ongewenste omgangsvormen worden verstaan discriminatie, seksuele intimidatie, agressie/geweld en pesten. Dit kan zowel gaan over ongewenste omgangsvormen door collega’s en leidinggevenden, als door derden (zoals klanten, patiënten, leerlingen of passagiers).

Bij integriteitskwesties gaat het over gedrag van een of meer derden die anderen, de organisatie en/of de maatschappij schaadt. Daaronder vallen bijvoorbeeld onregelmatigheden en misstanden, zoals diefstal, fraude en andere immorele praktijken.

Een vertrouwenspersoon kan ook begeleiding en ondersteuning bieden als een werknemer een formele klacht wil indienen. De vertrouwenspersoon kan de melder dan bijvoorbeeld begeleiden naar een onafhankelijke klachtencommissie.

Bij (zeer) grote organisaties is deze klachtencommissie vaak intern geregeld, kleinere organisaties kunnen hiervoor bijvoorbeeld samenwerking zoeken op brancheniveau of een daartoe gespecialiseerd bureau inschakelen.

De vertrouwenspersoon is toegankelijk voor alle werknemers en vrijwilligers van een organisatie, zowel werknemers in vaste dienst als werknemers met een tijdelijk of flexibel contract of inhuur/gedetacheerd.

Bij een aantal onderwerpen is de vertrouwenspersoon mogelijk niet degene die je verder kan helpen, bijvoorbeeld bij:
• arbeidsconflicten
• problemen van werknemers in de privésfeer

In deze gevallen kan de vertrouwenspersoon wel helpen met zoeken naar de juiste instantie of persoon waar je de juiste hulp kunt krijgen. Ook wanneer je zelf wordt beschuldigd van ongewenste omgangsvormen kan de vertrouwenspersoon helpen met zoeken naar de juiste instantie of hulpverlener, zoals huisarts, gemeente of instantie voor juridische bijstand.

Om belangenverstrengeling te vermijden kan de vertrouwenspersoon nooit beide partijen (degene die een klacht heeft en de beklaagde) begeleiden.